1

صنایع خودروسازی


طراحي و شبيه‌سازي بخش‌هاي مختلف خودرو از جمله صنايعي است که نياز به محاسبات پيچيده و سنگيني دارد. تنها پاسخ براي برآورده کردن چنين نياز پردازشي بالايي استفاده از پردازش موازي و سيستم‌هاي کامپيوتري قدرتمند مي‌باشد. تعداد زيادي از نرم‌افزارهاي كاربردي معروف دراين زمينه قابليت موازي سازي را دارند، به همين دليل به جرات مي توان به اين نکته اشاره کرد که يکي از کاربردهاي مهم سيستم¬هاي پردازش سريع در مسايل مرتبط با صنايع خودروسازي است.


طراحي و شبيه‌سازي بخش‌هاي مختلف خودرو از جمله صنايعي است که نياز به محاسبات پيچيده و سنگيني دارد. تنها پاسخ براي برآورده کردن چنين نياز پردازشي بالايي استفاده از پردازش موازي و سيستم‌هاي کامپيوتري قدرتمند مي‌باشد. تعداد زيادي از نرم‌افزارهاي كاربردي معروف دراين زمينه قابليت موازي سازي را دارند، به همين دليل به جرات مي توان به اين نکته اشاره کرد که يکي از کاربردهاي مهم سيستم¬هاي پردازش سريع در مسايل مرتبط با صنايع خودروسازي است.

در شرکت آلبالو رایانه امکانات ويژه اي براي سيستم هاي مورد نياز جهت محاسبات طراحي و شبيه‌سازي بخش‌هاي مختلف خودرو فراهم آورده شده است که میتواند راهگشاي مراکز تحقيقاتي، دانشگاهي و صنعتي مرتبط باشد. پاره اي از خدماتي که امکان ارائه آنها وجود دارد به شرح زير مي باشد:

    ارائه راهکار قدرتمند و سريع براي مسايل مطرح در صنايع خودرو سازي
    کاهش زمان اجراي برنامه هاي کاربردي نظير (GT-SUITE, HyperCrash, LS-Dyna, PAM)
    امکان بررسي سريع‌تر عوامل موثر بر طراحي
    صرفه‌جويي در زمان و هزينه طراحي
    امکان آناليز سريع‌ تر و کامل طراحي موتور
    توانايي اجراي شبيه‌سازي‌هاي مختلف همزمان

در شرکت آلبالو کامپيوتر امکانات ويژه اي براي سيستم هاي مورد نياز جهت محاسبات طراحي و شبيهليست نرم افزارهاي کاربرديدر زمينه صنايع خودروسازي با قابليت اجراي سريع در ادامه آورده مي شود. ساير نرم افزارها را كه در موارد ديگر نيز داراي قابليت استفاده هستند در ساير بخش‌ها آورده‌ايم.

    AVL Cruise
    HyperCrash
    LS-Dyna
    PAMCRASH

کارشناسان و متخصصين آلبالو رایانه آمادگي پاسخ گويي به سوالات مرتبط با اين زمينه را دارند.